Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad

//Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad

Stalled Spaces

5 Hydref 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Lab Syniadau, Newid canfyddiadau, Prosiectau|

Sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i ddatgloi potensial adeiladau gwag ac adeiladau mewn perygl? Pa ran all mentrau a arweinir gan y gymuned a mentrau llawr gwlad ei chwarae i adfywio canol ein trefi? Beth yw manteision gwahanol ddulliau o weithio gyda lleoedd segur i berchnogion? Ar 7 Medi 2016, cynhaliodd The Lab Stalled [...]

Y Map Mawr

31 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y Map Mawr|

Wedi’u harwain gan bartneriaid Cydlifiad, iDeA Architects, cynhaliwyd y gweithdai Map Mawr dros gyfnod o wyth wythnos rhwng 16 Awst a 7 Hydref 2015. Roedd y gyfres o weithdai yn adeiladu ar beilot cynharach y Map Mawr, a gafodd ei gynnal yn lansiad y Lab yn ystod y Sulgwyn. Rhoddodd y Map Mawr y cyfle [...]

Gwneud Cysylltiadau gyda John Kippin

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, John Kippin, Man Agored, Newid canfyddiadau|

Ar Dachwedd 18 a 19 2015, ymunodd y ffotograffydd ac academydd John Kippin â ni yn Y Lab i roi sgwrs gyhoeddus am ei waith ei hun a chyfranogi i’n digwyddiad Lle Agored. Trafodai sut allai’r celfyddydau gynorthwyo i adfywio Hwlffordd. Ar noson y 18fed trafododd John, sy’n ymwelydd cyson â Sir Benfro, enghreifftiau o’i [...]

Ewch i weld Frome

31 Awst 2016|Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad|

Bu iddynt ddweud wrthym fynd i weld Frome...felly dyna beth a wnaethom. Aethom ar Sul cyntaf Rhagfyr 2015, gan fynd â grŵp o Hwlffordd gyda ni. Cwrddom â chynghorwyr tref, curaduron a phenseiri. Ymwelsom â dau le celfyddydol. Roedd gennym amser ar ôl hefyd i grwydro yn y farchnad Nadolig. Lluniau: Hysbysfwrdd a Marchnad Nadolig [...]

Cyfnewid lleoedd

31 Awst 2016|Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid lleoedd|

Cynhaliwyd pedwar digwyddiad ymgynghori byr i ddechrau’r broses o gomisiynu gwaith celf cyhoeddus cyfoes yn Hwlffordd ar Ddydd Iau 25 Chwefror 12.30 – 1.30pm a 5.30 – 6.30pm a Dydd Sadwrn 27 Chwefror 11.30am – 12.30pm a 2.00 – 3.00pm. Dechreuodd bob sesiwn gyda chyflwyniad byr ar beth mae arlunwyr yn ei wneud mewn trefi [...]

Gwneud Cysylltiadau – Digwyddiad Gofod Agored

26 Awst 2016|Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, John Kippin, Man Agored|

  Sut gall Celf chwarae rhan mewn ailgynhyrchu ein Tref Sirol? Dydd Iau 19 Tachwedd 10am–4pm yn Y Lab. Gwahoddwn ni chi i ddod, rhannu eich syniadau a siapio’r ddadl. Gyda chymorth hwyluswyr annibynnol, mae Gwneud y Cysylltiadau yn anelu at roi llwyfan i edrych ar sut y gall celf wneud gwahaniaeth yn Hwlffordd a [...]

Y LAB yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol

4 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Astudiaeth llinell sylfaen, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y stori hyd yma|

Ers i ni lansio ym mis Mai 2015 rydym wedi cael dros 1500 o ymweliadau i’r Lab a phresenoldeb yn ein digwyddiadau. Ond beth oedd gan bobl Hwlffordd, Sir Benfro a’r Deyrnas Unedig i’w ddweud yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol? Gosododd y cyfryngau lleol a chenedlaethol waelodlin heriol mewn print ac ar y radio: [...]

Lleoedd Hanfodol II: Lle i fod

1 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Gordon Gibson, Lleoedd Hanfodol, Newid canfyddiadau, Y stori hyd yma|

Roedd yr ail seminar Lleoedd Hanfodol fis Mawrth 2016 yn gyfle gwych i drigolion Hwlffordd a’r ardal oddi amgylch i edrych ar bosibiliadau creadigol ar gyfer adfywio Hwlffordd, a dechrau holi cwestiynau am sut y gall cymunedau a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol wella Hwlffordd i’r bobl sy’n byw yn ac yn ymweld â’r dref. Rhannodd y [...]

Afon o oleuadau

1 Awst 2016|Adborth ar y rhaglen, Afon o Oleuadau, Beth all celf ei gyflawni, Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Prosiect Llawen Celfyddydau Span, Toby Downing, Y stori hyd yma|

Ar noson Hydref 31 2015, ymgasglodd dros 600 o bobl ar lan yr afon y tu allan i Ocky Whites. Roedd eu llusernau a oedd wedi’u goleuo yn dowcio, yng nghysgodion y castell uwchben, wrth i byped sgerbwd 11 troedfedd ymddangos o du ôl i ddŵr glan yr afon. Gwnaeth ei ffordd dros y bont [...]

Ymateb Cydlifiad i ‘Hwlffordd – Gweledigaeth i’r Dyfodol’

1 Awst 2016|Cefnogaeth i’r celfyddydau ac adfywiad, Newid canfyddiadau, Newyddion, Y Map Mawr, Y stori hyd yma|

Cyhoeddodd Cyngor Sir Penfro yn ddiweddar eu gweledigaeth am ddyfodol Hwlffordd. Mae ein hymateb, a ellir ei lawrlwytho yma, yn croesawu cydnabyddiaeth y Cyngor o’r rôl bwysig y gall y celfyddydau ei chwarae mewn adfywiad. Ond aiff ymhellach wrth holi cwestiynau am y ffordd y gwireddir y cynllun hwn: Croesawn y cynigion uwchgynllun fel cam arwyddocaol [...]