thbanner

Gan ddefnyddio’r gorffennol i ysbrydoli’r dyfodol, mae gan, Transition Haverfordwest genhadaeth i helpu’r dref sirol i gychwyn ar gyfnod newydd o lwyddiant a thwf, gydag economi wedi’i adfywio a’i ail-leoli wrth galon rhwydwaith o gymunedau lleol ffyniannus.

Mae Transition Haverfordwest yn anelu i:

Greu cyflogaeth leol trwy:

 • ôl-ffitio tai ac adeiladau cymunedol a masnachol presennol i’w gwneud nhw’n gynnes ac ynni effeithlon
 • cynhyrchu mwy o’n hanghenion ynni o ffynonellau adnewyddadwy
 • cynyddu hunangynhaliaeth o ran bwyd a thrafnidiaeth
 • adeiladu synnwyr cryf o gymuned trwy ddatblygu asedau yn gyfunol:
  – cynlluniau ynni adnewyddadwy
  – adeiladau, gerddi a pherllannau cymunedol
  – mannau gwyrdd cyhoeddus
  – tai a thrafnidiaeth lleol
  – gwasanaethau gofal ac iechyd
  – ‘arian cyfredol’ lleol
  – gwyliau a dathliadau cymunedol

Mae Transition Haverfordwest yn cael ei reoli gan Grŵp Llywio, gydag aelodau o’r gymuned leol, a phob un yn cynrychioli gwahanol fuddiannau e.e. Bwyd Lleol, Ynni, Amaethyddiaeth sy’n cael ei gefnogi gan y Gymuned, Gwyliau a Dathliadau Cymunedol ayyb. Mae gan y rhwydwaith hanes o brosiectau llwyddiannus, mae manylion am y prosiectau hyn i’w cael ar y wefan: www.transitionhaverfordwest.org.uk

O fewn y prosiect hwn bydd Transition Haverfordwest yn:

 • rhwydweithio gyda grwpiau Transition eraill ar draws Cymru a thu hwnt i godi ymwybyddiaeth am y prosiect a’i lwyddiannau
 • helpu i godi ymwybyddiaeth yn lleol am y prosiect a datblygu’r capasiti lleol drwy annog a denu gwirfoddolwyr, a thrwy hynny cefnogi cynaliadwyedd hir dymor y prosiect
 • ymgymryd â phrosiectau celfyddydol i helpu i ail-feddwl ac i ddelweddu’r ffordd y bydd angen i ni fyw yn y dyfodol heb ddibynnu ar danwyddau ffosil
 • cymryd rhan yn y broses gynllunio cymdogaeth wedi’i ysgogi drwy’r Labordy Cydlifiad, i ganolbwyntio ar a datblygu gwyrddio glan yr afon ac yng nghanol y dref
 • ymchwilio i a datblygu cynlluniau trafnidiaeth cynaliadwy sy’n cysylltu mannau allweddol yn y dref ac ar hyd lan yr afon (cynllun cymdogaeth)
 • ymchwilio i gyllid posib ar gyfer prosiect ynni adnewyddadwy sy’n canolbwyntio ar yr afon a sefydlu grŵp cyswllt.