Fel rhan o’r bartneriaeth Cydlifiad, bydd PLANED yn darparu:

 • Rheolaeth ariannol a gweinyddu arian grant Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Cysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru gan gynnwys cwblhau a chyflwyno adroddiadau cynnydd
 • Recriwtio a chyflogi Cynorthwyydd Prosiect (hysbysebu’r swydd, cefnogi creu rhestr fer o ymgeiswyr, cefnogi’r broses o gynnal cyfweliadau a dewis yr ymgeisydd llwyddiannus, rheoli llinell)
 • Ceisiadau am gyllid pellach fel y corff blaen
 • Creu polisïau a gweithdrefnau cyfoes ar gyfer y bartneriaeth Cydlifiad
 • Atebolrwydd ariannol, cymdeithasol ac amgylcheddol
 • Archwilio a systemau prosesu gwybodaeth
 • Lle i gynnal cyfarfodydd, amser staff ychwanegol pan fo angen, offer (gliniaduron, cyfrifiaduron, defnyddiau ysgrifennu, taflunwyr, sgriniau ayyb)
 • Gwasanaeth Cyfieithu i’r Gymraeg
 • Cysylltiadau strategol a chymunedol
 • Arbenigedd ymgysylltu â’r gymuned ehangach a phecyn cymorth
 • Datblygiad yn seiliedig ar leoliad
 • Pecyn cymorth cynllunio gweithredu
 • Ymarfer cynaliadwy, teg a chynhwysol
 • Cysylltiadau i raglenni LEADER ehangach – PLANED fel y corff sy’n gweinyddu i Grŵp Gweithredu Lleol Sir Benfro
 • Mae PLANED yn eistedd ar ac yn cyfrannu at y Bwrdd Gwasanaethau Lleol/Cynllun Integredig Sengl (yr Amgylchedd a’r Economi)
 • Arweinyddiaeth yn seiliedig ar leoliad
 • Cefnogaeth ar gyfer sefydlu mentrau cymdeithasol newydd