Dros gyfnod o bedair wythnos ym mis Mawrth / Ebrill 2016, bu’r arlunydd lleol Louise Bird yn cynnal cyfres o sesiynau galw heibio ar ddydd Sadwrn yn The Lab, a oedd yn gyfle i deuluoedd greu ac arbrofi â gwneud pethau gyda’i gilydd. Bryd hynny roedd Louise yn gweithio o Stiwdios Pop-Up Hwlffordd yng Nghanolfan Siopa Glan yr Afon.

Datblygodd Louise y sesiynau drwy’r Lab Syniadau, a’u seilio ar bedair thema wahanol gan ddefnyddio deunyddiau sydd ar gael mewn unrhyw gartref, megis deunyddiau wedi’u hailgylchu a thecstilau bob dydd. Roedd y sesiynau wedi’u cynllunio i gael eu mwynhau gan y rhai â phrofiad celf yn ogystal â’r rhai nad ydynt fel arfer yn cymryd rhan mewn gweithgareddau o’r fath.

Pethau Gwlanog: Cyfle i wneud olwyn gweu, a dysgu ffordd gyflym a hawdd i wneud tiwb wedi’i weu.

Llyfrau Papur a Lluniau: Dysgu sut i blygu llyfrau a blychau o bob maint a’u llenwi â gwaith collage, darluniau a storïau:

Tai Hwlffordd: Cyfle i weld model wrth raddfa o Hwlffordd a gafodd ei greu’n ddiweddar fel rhan o raglen The Lab.

Offer, Gweadau a Phaent: Dyfeisio a chreu set o offer a stensiliau i’w defnyddio â phaent, ac archwilio’r patrymau a’r printiau y gellir eu creu ag eitemau bob dydd.

Roedd y teuluoedd wedi cymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd, rhai’n gweithio gyda’i gilydd mewn grwpiau mwy, a rhai rhieni yn cynnig cefnogaeth ar lafar, tra bo rhai oedolion wedi dod draw heb blant i gymryd rhan.

Roedd y 25 a oedd wedi cymryd rhan yn Sesiynau Make 4! yn eithriadol o falch â’u cyfraniad a’r modd y cyflwynwyd Digwyddiadau Make 4! yn gyffredinol, ac roeddent yn dymuno gweld mwy o gyfleoedd i ymgysylltu â chelf fel hyn ar gyfer teuluoedd yn Hwlffordd.

Cawsom amser gwych! Plîs dewch draw i’m hysgol i, Redhill Prep.
Cyfle gwych – Diolch! Beth am greu maes parcio â gardd am ei ben ger y castell yn lle’r maes parcio aml-lawr.

Cyflwynodd y sesiynau lawer o bobl i’r cysyniad o gelf fel modd i adfywio fel y dywedodd Louise:

Mae’n ymddangos bod y cysyniad o ddefnyddio celf i adfywio a gwella amodau ar gyfer busnesau a phobl Hwlffordd yn rhywbeth newydd iawn i’r bobl a ddaeth i’r digwyddiadau. Cafodd ei drafod yn frwdfrydig gan bawb.

Drwy gyflwyno plant ac oedolion i’r cysyniad o gelf ac adfywiad, a pha mor hawdd yw creu celf gydag eitemau bob dydd yn y cartref, mae sesiynau Make 4! nid yn unig wedi cael adborth cadarnhaol ond mae wedi gweithio tuag at annog pobl yn Hwlffordd i feddwl am y posibiliadau a’r hyn y gall celf fod.