Delwedd: Aelodau o gymuned fasnachol a chymuned fusnes Hwlffordd yn gweithio ar y map mawr yn ystod gweithdy Masnachwyr y Map Mawr yn ddiweddar.

Yn ystod mis Medi a Hydref 2015, cynhaliodd y Lab gyfres o weithdai agored a gweithdai wedi’u targedu i edrych ar ganol tref Hwlffordd/glan yr afon, a chyfrannu tuag at weledigaeth ar gyfer ei ddyfodol. Bwriad y gweithdai Map Mawr oedd annog cyfranogiad gweithredol ar draws nifer o grwpiau, ochr yn ochr â phroses gynllunio fawr sy’n cael ei hymgymryd gan yr ymgynghorwyr cynllunio trefol, Nathaniel Lichfield ar ran Cyngor Sir Penfro.

Bydd y data a’r adborth a gynhyrchwyd yn y gweithdai, ar ffurf troshaenau map, brasluniau ac ymatebion ysgrifenedig yn cael eu hanfon i ymgynghorwyr y Cyngor yn ystod y cyfnod ymgynghori, tra bod y gweithdai yn rhoi cyfle i grwpiau lleol ac unigolion â diddordeb brofi syniadau, a chyfle i archwilio gweledigaeth ar y cyd o ran dyfodol y dref.

Roedd dau o’r gweithdai ar agor i bawb ar sail galw heibio:

Dydd Sadwrn 5 Medi 2-4.30pm ‘Yn ôl i’r dyfodol’ gyda Trawsffurfio Hwlffordd.

Dydd Gwener 25 Medi ‘Adolygiad Agored’ 2 -5pm, roedd hwn yn gyfle i aelodau o’r cyhoedd a chyfranogwyr grwpiau ymuno ac adolygu’r syniadau a’r awgrymiadau oedd wedi’u cynnig hyd yma gyda Sarah Goy, uwch gynllunydd trefol gyda Nathaniel Lichfield.