Confluence is inviting applications from artists with either a performative or combined arts practice to undertake a commission to create and produce a socially engaged and site-specific artwork in Haverfordwest. The commission, which is part of a three-year programme to test new models of regeneration and collaboration through the arts, responds directly to the notion of how people and vehicles could navigate and share public space in the centre of Haverfordwest.

Confluence is a creative collaboration between PLANED, spacetocreate, iDeA Architects, Transition Haverfordwest and Pembrokeshire County Council which has been awarded funding from Ideas: People: Places, an Arts Council of Wales strategic arts and regeneration initiative. Confluence is devising and testing a new and imaginative model of town centre renewal, engaging the community to inspire and shape the process of urban planning, design and regeneration in Haverfordwest.

Shared space ahead provides an opportunity to engage the community in the regeneration process in a key public space in Haverfordwest. The site for the commission is Castle Square. Despite efforts to improve the urban fabric of the square, key issues remain such as the continual flow of vehicles that mitigate against its attractiveness as a public space. Although the square has a civic setting, surrounded by buildings of fine architectural quality, it has yet to realise it’s potential as having any memorable sense of place.

Taking the commission’s title as a metaphor, the artist/ practice will immerse themselves within Haverfordwest and work collaboratively with its people to produce an artwork, which is also a thought-provoking response to the subject.

The commission extends the consultation begun in the ‘Big Map’ sessions, and is intended to demonstrate through a temporary event, how public space in Haverfordwest could be navigated as ‘shared space’, and ultimately, how this approach could expand outward through the historic town centre in the future.

An inclusive fee of £22,000 is offered for the commission.

For a full brief contact: kate.wood@pembrokeshire.gov.uk or download here:

sharedspaceahead-final19-10-15

castle-square-site

shared-space-ahead-castle-square-views

Deadline for applications: 5pm, Friday, 27 November 2015
Date of interviews: Friday, 08 January 2016

Mae Confluence yn gwahodd ceisiadau gan arlunwyr gydag un ai arfer celfyddydol perfformiadol neu gyfunol i ymgymryd â chomisiwn i greu a chynhyrchu gwaith celf yn y gymdeithas ac mewn safle penodol yn Hwlffordd. Ymateba’r comisiwn, sy’n rhan o raglen tair mlynedd i brofi modelau newydd o ailgynhyrchu a chydweithio trwy’r celfyddydau, yn uniongyrchol i’r syniad o sut y gall pobl a cherbydau lywio a rhannu lle cyhoeddus yng nghanol Hwlffordd.
Mae Confluence yn gydweithrediad creadigol rhwng PLANED, spacetocreate, iDeA Architects, Transition Haverfordwest a Chyngor Sir Penfro sydd wedi derbyn cyllid gan Syniadau: Pobl: Lleoedd, menter celfyddydau strategol ac adfywio Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae Confluence yn creu a phrofi model newydd a llawn dychymyg o adfywio canol trefi, ymgysylltu â’r gymdeithas i ysbrydoli a siapio’r broses o gynllunio, dylunio ac adfywiad trefol yn Hwlffordd.

Mae Shared space ahead yn rhoi cyfle i ymgysylltu â’r gymuned yn y broses adfywio mewn lle cyhoeddus pwysig yn Hwlffordd. Y safle ar gyfer y comisiwn yw Sgwâr y Castell. Er ymdrechion i wella adeiladwaith trefol y sgwâr, parha materion allweddol fel llif parhaus o gerbydau sy’n lliniaru yn erbyn ei swyn fel lle cyhoeddus. Er bod gan y sgwâr osodiad dinesig, wedi’i amgylchynu gan adeiladau o ansawdd pensaernïol cain, mae eto i wireddu ei botensial o gael synnwyr cofiadwy o le.

Gan gymryd teitl y comisiwn fel trosiad, bydd yr arlunydd/ymarferydd yn ymgolli o fewn Hwlffordd ac yn gweithio ar y cyd gyda’i phobl i gynhyrchu gwaith celf, sydd hefyd yn ymateb pryfoclyd i’r pwnc.

Mae’r comisiwn yn ymestyn yr ymgynghoriad a ddechreuwyd yn y sesiynau ‘Map Mawr’. Bwriedir arddangos trwy ddigwyddiad dros dro sut y gallai lle cyhoeddus yn Hwlffordd gael ei lywio fel ‘lle a rennir’, ac yn y pen draw, sut gall yr agwedd hon gael ei hymestyn trwy ganol y dref hynafol yn y dyfodol.

Cynigir ffi gynhwysol o £22,000 ar gyfer y comisiwn.

Am grynodeb llawn, cysylltwch â: kate.wood@pembrokeshire.gov.uk neu lawrlwytho yma:

sharedspaceahead-final19-10-15

castle-square-site

shared-space-ahead-castle-square-views

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, Dydd Gwener, 27 Tachwedd 2015
Dyddiad cyfweliadau: Dydd Gwener, 08 Ionawr 2016